Panolarda Jak ve Soketler yap s ve e itleri

Panolarda Jak ve Soketler yap s ve e itleri 1. Yap s Jak ve soketlerin malzemesi bak r olup zeri g m ya da kalay kapl d r. zolasyon i in PVC kullan l r. 2. e itleri Jak ve soketler kullan lacaklar yere g re e itli tiplerdedir. Genelde izoleli olan jaklar n yap […]

NTERNET VE GSM TABANLI UZAKTAN KONTROL UYGULAMASI

NTERNET VE GSM TABANLI UZAKTAN KONTROL UYGULAMASI zet Bu al mada bir evde bulunan elektrikli cihazlar internet zerinden kontrol edilmektedir. Sistemi kontrol eden mikrodenetleyiciye ba l cep telefonu arand nda, arayan ki inin numaras kontrol edilerek bilgisayara enerji verilmekte, sonra ba lama sinyali g nderilerek bilgisayar n a lmas sa lanmaktad r. Daha sonra internet […]

Kablo S kma Pensleri Nedir e itleri ve Kullan m ekli

Kablo S kma Pensleri Nedir e itleri ve Kullan m ekli 1. e itleri Kablo s kma pensleri kablo u lar na tak lan elemanlar s kma ama l olarak kullan l r. Bu y zden de kablo ucuna tak lan aparatlara g re e itleri vard r. Baz penslerin a zlar standart l lerde […]

Pano Montaj nda G Kablosu Se imi Nas l Olmal

Pano Montaj nda G Kablosu Se imi Nas l Olmal G kablosu se imi yap lmadan nce panonun al aca yerde ke if al mas yap l r. Bu ke if s ras nda iki etken belirlenir: Panonun kumanda edece i aktif al c lar n toplam g c Panonun konumland r laca ortam n […]

Pano Tasar m da Kumanda Kablosu Se imi Nas l Olmal

Pano Tasar m da Kumanda Kablosu Se imi Nas l Olmal Kumanda kablosu olarak zel bir durum belirtilmemi se NYAF tipi kablolar kullan l r. Bu kablolar ok damarl olup rahat a b k lebilir ve ekillendirilebilir. Genellikle 0,75 mm2 ve 1,5 mm2 kesitli kablolar kullan lsa da, kesitler kumanda ettikleri eleman n g c […]

NYSLYCY -J Kablo

NYSLYCY -J Kablo Dahili ve harici sistemlerde, y ksek mekanik zorlamalar n olmad ve iletilen sinyallerin parazitsiz olmas n gerektiren yerlerde kullan l r. Bu kablolar; ebekelerdeki elektromanyetik etki alanlar n en aza indirgemek i in tasarlanm t r. Kontrol cihazlar nda, makinelerde, l aletlerinde ve bilgisayar sistemlerinde kullan l r. Bu kablolar; ya a, […]

NYSLY -J Kablo

NYSLY -J Kablo Dahili ve harici sistemlerde, y ksek mekanik zorlamalar n olmad yerlerde kontrol cihazlar nda, makinelerde, l aletlerinde ve bilgisayar sistemlerinde kullan l r. Bu kablolar; ya a, petrol r nlerine ve kimyevi maddelere kar dayan kl d r.