Etan Tablolar

Etan Tablolar Rutubetin ve tozun ok bulundu u yerlerde etan tablolar kullan l r. Etan tablolar, i erisine nem ve toz almayacak ekilde imal edilir. E er mekanik darbe olma ihtimali varsa al minyum d k mden yap l r, aksi taktirde cam elyafl polyesterden yap lm etan tablolar kullan l r. Cam elyafl polyester; […]

antiye Tablolar

antiye Tablolar n aat halindeki bina ve fabrika gibi yerlerin elektrik ihtiyac n (asans r, vin , hidrafor ve ayd nlatma, bek i evi ayd nlatmas vb.) kar lamak i in kullan lan tablolard r. antiye tablolar in aat bitti inde kald r l r. antiye tablosu i in antiye elektrik aboneli i al n […]

Kumanda Tablolar

Kumanda Tablolar At lye ve fabrikalarda makinelerin otomatik kumanda edilmesi amac yla yap lan tablolard r. Kumanda tablolar nda ihtiyaca g re unlar kullan labilir: Sigorta, kontakt r, zaman r lesi, motor koruma r lesi, faz s ras r lesi, fotosel r lesi, envers r r lesi, d k gerilim r lesi, sinyal lambas vb.

Da t m Tablolar

Da t m Tablolar Da t m tablolar ana tablodan beslenir. zerindeki linye say s azd r. Da t m tablo e itleri kullan ld klar yerlere g re unlard r: S va alt da t m tablolar S va st da t m tablolar Da t m tablo e itleri yap ld malzemeye g […]

Ana ve lave Sac Panolar

Ana ve lave Sac Panolar Ana pano: Elektrik ebekesinden gelen enerjinin ba land panodur. Ana pano zerinde saya , ana alter, ana kolon sigortalar , sinyal lambalar ve l aletleri bulunur. DKP sa tan yap l r. lave sac panolar: Da t m tablolar n n veya linyelerinin ba land k s md r. zerinde […]

Kuvvet Da t m Tablo ve Panolar

Kuvvet Da t m Tablo ve Panolar At lye ve fabrika gibi yerlere enerji, da t m panolar arac l yla girer. Enerji buradan da makinelere veya yard mc (da t m) tablolara verilir. Panolar enerjinin geldi i yere g re duvara yak n bir yere veya kapal bir yere monte edilir.

Pano e itleri Nelerdir

Pano e itleri Nelerdir retilen enerjinin kullan m yerlerine ula t r lmas ve da t m nda belirli merkezler olu turulur. Ula t rma veya da t m merkezi olarak an lan bu yerlerde, da t m ve g venlik konular nemlidir. Elektrik enerjisinin elde edili i, iletimi, da t m , kontrol (kumanda) […]

Tek Hat emas nedir

Tek Hat emas nedir Tek hat emalar n kolon emas olarak da isimlendirebiliriz. nk tek hat emalar enerjinin giri inden kullan m yerine kadar olan t m hatt kapsamaktad r. Tek hat emas zerinde devrede bulunan t m elemanlar ve zellikleri g sterilmelidir. Ayr ca ok sade ve anla labilir oldu undan tesis hakk nda […]

Tablo ve Pano Arka Ba lant emas

Tablo ve Pano Arka Ba lant emas Tablo ve pano arka ba lant emalar , tablo ve panonun i erisinde bulunan elemanlar n birbirleri ile olan ba lant lar n g sterir. Bu ba lant lar izilirken ok karma k olmamas i in tek hat emas ile g sterilir. Ayr ca pano i erisindeki elemanlar […]

Panolar n elektrik ba lant emalar izilirken

Elektrik Ba lant emalar Panolar n elektrik ba lant emalar izilirken, genellikle elektrik projelerinin kolon emalar ndan yararlan l r. nk pano, elektrik tesisat yap lan bina veya i yerinin elektrik kumandas n yapmas i in tasarlanmaktad r. Her tesisata g re farkl l klar g sterir. Bu nedenle tesisat ve tesisat projesi yap lm […]