Panoda Klemens Etiketlerinin Montaj nas l olmal d r

Panoda Klemens Etiketlerinin Montaj nas l olmal d r Plastik ham madde esasl olan etiketler klemensler zerine u y ntemlerle tutturulur: T rnakl etiket olup klemens zerindeki yuvaya ge me eklinde Kendinden yap kanl olup klemens zerine yap t rma Klemens grup etiketleri t rnakl olup do rudan klemens ray na ge me eklinde

Panolardaki Etiketler zerinde Bulunmas Gereken Bilgiler

Panolardaki Etiketler zerinde Bulunmas Gereken Bilgiler Panolardaki etiketlerin zerinde bulunan bilgiler, etiketin ait oldu u elemana ve etiketin bulundu u yere g re de i iklik ta yabilir. Klemens etiketleri, kumanda ve g elemanlar etiketleri, buton ve alter etiketleri e er panonun i inde ise; yani kablo montajc s n n kullanaca etiketler ise projede […]

Pano zerindeki Firma Tan t m Etiketleri ve nemi

Pano zerindeki Firma Tan t m Etiketleri ve nemi Firma etiketleri panoyu yapan firmaya ait bilgilerin bulundu u etiketlerdir. Baz panolarda kullanma talimat ile birlikte bulunabilir. Firma etiketleri ve uyar etiketleri nceleri al minyum malzemeden yap l yordu. Ancak etiketlerin d p pano i inde k sa devrelere neden olmas sak ncas n ortadan kald […]

Panolarda Uyar Etiketleri

Panolarda Uyar Etiketleri Uyar etiketleri panonun i inde ve d nda daha ok kullan c y uyar ama l olarak kullan l r. Bu etiketler dikkat ekici sar veya k rm z gibi renklerdedir. Kendinden yap kanl etiketler kullan l r.

Pano Tasar m nda Buton ve alter Etiketleri ve tipleri

Pano Tasar m nda Buton ve alter Etiketleri ve tipleri Buton ve alterlere ait, panonun i inde ve d nda olmak zere iki tip etiket bulunur. Panonun i taraf ndaki kablo montajc s n n kullanaca etiketler, normal kumanda ve g elemanlar n n etiketleri gibidir. Bu etiketler zerine projede yazan kodlar yaz l r. […]

Pano Kumanda ve G Elemanlar Etiketleri Nas l Olmal d r

Pano Kumanda ve G Elemanlar Etiketleri Nas l Olmal d r Panoda bulunan kontakt r, ay r c , kesici, anahtar, priz, pano i i ayd nlatma armat rleri gibi cihazlar kablo ba lant s yap lmadan nce projeye g re kodlanmal d r. Bu cihazlar n kodlama i lemleri i in etiketin zerine ilgili […]

Panolarda Klemens Etiketleri ve g revleri

Panolarda Klemens Etiketleri ve g revleri Klemens etiketleri genel olarak klemens reten firmalar taraf ndan retilir. Bu ekilde, klemenslerin zerindeki etiket yuvas na tam yerle ebilecek ekilde l leri ve yap s uygun olarak imal edilirer. Klemens etiketleri plastik, mika vb. madde esasl d r. Markaya g re etiketlerin boyutlar ve yap s de i […]

Panolarda Tek Hat emas

Panolarda Tek Hat emas Tek hat emalar projelerde genellikle panoda bulunan t m elemanlar g sterme ve birbiri ile ili kilendirmede kullan lmaktad r. Tek hat emalar nda kablo ba lant lar a k a g sterilmez. Ancak panoda bulunacak t m elemanlar kod numaralar ve say lar ile belirtilir.

Pano Projesinde G Devrelerini Okuma

Pano Projesinde G Devrelerini Okuma G devreleri de ayn kumanda devreleri gibi projede ayn sayfa zerinde olabilece i gibi farkl sayfalarda da bulunabilir. ekil de ( Haz rlan yor) , Ak m Yolu emas ?na bak lacak olursa; L1, L2, L3 fazlar ndan gelen enerjinin -F05 sigortas n n 1-3-5 numaral u lar na geldi […]

Pano Projesinde Kumanda Devrelerini Okuma ekli

Pano Projesinde Kumanda Devrelerini Okuma ekli Kumanda devreleri, projelerde g devreleri ile ayn sayfada bulunabilece i gibi farkl sayfalarda da bulunabilir. ekil de, Ak m Yolu emas ?na bak lacak olursa; L1 faz ndan gelen enerjinin ?F05 sigortas n n 1 ve 2 numaral u lar ndan, ?F06 a r ak m koruma r lesinin […]