Paket alter montaj nda dikkat edilecek hususlar

Paket alter montaj nda dikkat edilecek hususlar unlard r: Elektrik olan ortamlarda al may n z, al madan nce elektri i kesiniz. Montaj i in delik tespitlerini d zg nce yap n z. aretlenen yerleri matkap kullanma kurallar na g re d zg nce deliniz. Metal ortamdaki apaklar tel f r a ile temizleyiniz. Paket […]

Termist r R lesi nedir yap s e itleri

Termist r R lesi nedir yap s e itleri Sanayide geni bir kullan m alan na sahip elektrik motorlar e itli nedenlerle a r s n r. Termist r R lesi a r s nman n elektrik motorlar na zarar vermesini engellemek amac yla tasarlanm t r. Yap s Termist r r lelerin i yap […]

fazl asenkron motorlara kademeli diren ile yol verme

Diren le Yolverme fazl asenkron motorlara kademeli diren ile yol vermede temel prensip, ebeke geriliminin bir k sm n yol verme direnci zerinde d rmek ve geriye kalan gerilimi motora uygulamakt r. B ylece motor ilk kalk nma an nda a r ak m ekmeden d k gerilimle yol alm olur. Kalk nma ak m […]

Oto Trafosu le Yolverme

Oto Trafosu le Yolverme gen al ma gerilimi, ebeke gerilimine e it olmayan motorlara ?/? yol verme y ntemi ile yol verilememektedir. Bu tip motorlara, di er yol verme y ntemlerinden oto trafosu veya kademeli diren y ntemi ile yol verilir. ?/? yol verme y nteminde yol alma ak m , normal al ma ak […]

Otomatik Y ld z gen Yol Verme

Otomatik Y ld z gen Yol Verme Otomatik ?/? yolverme emalar ok de i ik ekillerde dizayn edilebilmektedir. ekil 3.7: daki devrenin al mas , b2 butonuna basmakla ba lar. b2 butonuna as ld nda C kontakt r enerjilenir ve kontaklar konum de i tirir.Kumanda devresindeki b2 butonu m h rlenir, g devresinde motora ebeke […]

Y ld z gen Yol Vermede Y ld z al ma S resinin nemi

Y ld z gen Yol Vermede Y ld z al ma S resinin nemi ?/? yol vermede y ld z olarak kalk nan motorun devir say s yakla k anma devir say s na yakla t nda, gen durumuna ge ilir.Burada iki nemli durum ortaya kar. Birincisi motorun gene ge meden nceki y ld z […]

Y ld z – gen Yol Vermenin nemi

Y ld z – gen Yol Vermenin nemi Motorlar n kalk ak mlar n azaltmak amac ile uygulanan ? / ? yol verme y nteminin temel prensibi, d k gerilimle yol vermekdir. Sarg lar ? ba l bir motora ebeke gerilimi uyguland nda Uhat = Ufaz olur. ebekeden ekece i ak m ise 3 .Ifaz […]

Pano Kapaklar n n Haz rlanmas Nas ld r

Pano Kapaklar n n Haz rlanmas Nas ld r Pano kapaklar kullan m yerlerine g re isimler al r. Bunlar genel olarak alt kapak, stecker kapa , yan kapak ve st kapakt r. Bu kapaklar n zellikleri ve haz rlan a a da a klanm t r. Alt kapak: Pano i erisine alt b l […]

Pano G vdesinin Haz rlanmas Nas ld r

Pano G vdesinin Haz rlanmas Nas ld r Pano g vdesi haz rlan rken, pano i i malzemeleri ve kumanda elemanlar kullan l r. Pano yerle im plan na g re, kesilecek ve delinecek yerler itina ile kesilir ve delinir Yukar daki i lemlere g re haz rlanm olan sac tablonun i erisine, projeye g […]