NTERNET VE GSM TABANLI UZAKTAN KONTROL UYGULAMASI

NTERNET VE GSM TABANLI UZAKTAN KONTROL UYGULAMASI
zet
Bu al mada bir evde bulunan elektrikli cihazlar internet
zerinden kontrol edilmektedir. Sistemi kontrol eden
mikrodenetleyiciye ba l cep telefonu arand nda, arayan
ki inin numaras kontrol edilerek bilgisayara enerji
verilmekte, sonra ba lama sinyali g nderilerek bilgisayar n
a lmas sa lanmaktad r. Daha sonra internet hizmet
sa lay c taraf ndan atanan IP numaras , yaz lan program
sayesinde elde edilerek, arayan ki iye SMS olarak
g nderilmektedir. Bu IP numaras kullan larak bilgisayara
uzaktan eri ilip web sayfas zerinden sisteme ba l olan
elektrikli cihazlar kontrol edilebilmektedir. Bu al ma ile
bilgisayar n s rekli a k kalmas veya statik IP al nmas na
gerek kalmay p, g venlik de dikkate al nm t r. Ayr ca
sistem sadece gerek duyuldu unda al t r ld ndan
dolay enerji tasarrufu da sa lamaktad r.
Anahtar kelimeler: Uzaktan kontrol, otomasyon, GSM,
nternet

1. Giri

G n m zde internet ve GSM hizmetinin ucuzlamas yla bu
hizmetleri kullanan ki i say s artm t r. Art k internetle,
web siteleri gibi reklam, sohbet, e-ticaret, ara t rma,
bankac l k ve uzaktan e itimin yan nda alarm ve g venlik
sistemleri, kontrol ve izleme sistemleri gibi uzaktan
y netimli uygulamalar da yap lmaktad r [1-3].
Internet tabanl uygulamalara; kombi, havaland rma, ocak,
alarm ve di er elektrikli ev aletlerinin on/off olarak uzaktan
kontrol ve al mas n n izlenmesi rnek olarak verilebilir.
nternet zerinden yap lan, uzaktan kontrol sistemlerinin
kullan c ya sa lad bir ok avantaj vard r [4-7]. Bunlar;

Mek ndan ba ms z olarak kontrol i leminin
ger ekle tirilebilmesi,
? Zamandan tasarruf, g venlik kameralar yla istenilen
bir mek n n izlenebilmesi,
? Farkl noktalar n takibinin ayn anda
ger ekle tirilebilmesi,
? nternetin mobil ortama da girmesiyle hareket halinde
bile internete eri imin sa lanmas gibi avantajlar vard r.

Yukar da verilen uygulamalarda haberle me i in TCP/IP
protokol kullan ld g r lmektedir. Uygulamalar n iskeleti,
ncelikle bir kontrol veya izleme kart , bu karttan bilgi alan
veya komut g nderen internete ba l ve sunucu program
kurulu bir bilgisayar ve bu bilgisayar n modemine internet
hizmet sa lay c taraf ndan atanan IP numaras n n
bilinmesi gerekti i gibi uzaktan izleme sistemleri oldu u
g r lmektedir.
Kullan c talebine ba l olarak internet hizmet sa lay c s
taraf ndan verilen IP numaras statik olursa, verilen bu IP
numaras kullan c ad na kay tl ve belirtilen s re kadar
belirli bir cret kar l nda bu kullan c ya kiralan r. Bu s re
i erisinde ba ka kullan c lar bu IP numaras n
kullanamazlar. B ylelikle IP numaras sabit kal r. Dinamik
IP olursa kullan c modemi internete her ba land nda o
anda bo ta olan IP numaralar ndan bir tanesi internet
hizmet sa lay c s taraf ndan kullan c n n modemine atan r.
G r ld gibi modem her ba lat ld nda veya ba lant
gidip tekrar geldi inde de i en bu IP numaras n uzaktaki
kullan c n n renmesi zorla maktad r. G n m zde bir ok
kullan c lar ilave para dememek i in dinamik IP
kullanmaktad r. De i en IP numaras n n yerine domain
ad n (IP numaralar n n ak lda tutulmas zor oldu undan bu
IP numaralar n n isimlerle e le tirilmesidir) kullanarak
bilgisayar m za eri memizi sa layan cretsiz DNS hizmeti
veren siteler mevcuttur. Ancak bu siteler bilgisayara kendi
programlar n n kurulmas n gerektirmektedir. Sitede
meydana gelebilecek bir g venlik a , bu hizmetten
faydalanan kullan c bilgisayar n n g venli ini de tehdit
edebilmektedir. S rekli olarak de i en ve sadece kullan c
taraf ndan bilinen IP numaras yla ger ekle tirilen internet
ba lant s daha g venli bir ba lant d r. Ayr ca bu domain
name ile kullan c bilgisayar na eri mek, bu bilgisayar n
s rekli a k kalmas n gerektirmekte, bu da enerji kayb na
sebep olmaktad r.
Bu al mada mikro denetleyiciye ba l cep telefonu
aranarak, arayan ki inin numaras kontrol edilip mikro
denetleyicide kay tl de ilse iptal, kay tl ise nce
bilgisayar n enerjisi sonra ba lama sinyali verilerek
bilgisayar n a lmas sa lanmaktad r. Daha sonra internet
hizmet sa lay c taraf ndan modeme atanan IP numaras ,
yaz lan program sayesinde elde edilerek, tekrar arayan

ki iye SMS olarak g nderilmektedir. SMS ile gelen IP
numaras kullan larak, bilgisayara eri ilip, web sayfas
zerinden sisteme ba l olan elektrikli cihazlar kontrol
edilebilmektedir.
2. Donan m
Ger ekle tirilen al maya ait blok diyagram ekil.1?de
verilmi tir. al maya ait donan m; cep telefonu, giri – k
kart , LCD ekran, haberle me kart ve kontrol kart olmak
zere 5 ana b l mden olu maktad r. Bu b l mde
al maya ait donan m ve i leyi i hakk nda detayl bilgi
verilmi tir.

Giri – k kart mikro denetleyiciden gelen komutlar
i lemektedir. Giri – k kat n g steren bir foto raf
ekil.2?de verilmi tir. zerinde iki adet r le, opto-izolat r,
say sal ve analog giri – k lar bulunmaktad r. Bu r lenin
bir tanesi bilgisayar n g kayna n n, di eri ise sisteme
ba l olan ve a lmas istenen elektrikli cihaz n a l p
kapat lmas n sa lamaktad r. Opto-izolat r sayesinde
bilgisayar n ba lat lmas sa lanmaktad r. stenildi inde
farkl cihazlar kumanda etmek i in k lar da mevcuttur.
Bu al mada kombi, havaland rma ve g venlik sisteminin
a l p kapat lmas n kontrol edilmi tir.

Haberle me kart bilgisayar ve telefondan gelen verileri
uygun sinyallere evirip mikro denetleyici ile
haberle mesini sa lar. Haberle me kart na ait bir foto raf
ekil.3?te verilmi tir. Kart zerinde yer alan MAX232
entegresi, bilgisayardan gelen sinyali mikro denetleyiciye
uygun sinyale evirirken, 74HC244 entegresi, mikro
denetleyici, PC ve cep telefonunun birbirleriyle
haberle mesi i in arabirim olu turmaktad r.
ekil.4?de ise arayan ki inin numaras n n g sterildi i LCD
ekran g r nt leri verilmi tir. LCD ekran yard m yla da
program n hangi a amada oldu una ait bilgi kullan c ya
verilmektedir. Kullan c arad nda numaras LCD ekranda
g rebilmekte ve sistemin ba lay p ba lamad n takip
edebilmektedir.
ekil.5?de verilen kontrol kart zerinde, PIC18F452 mikro
denetleyici ve di er birimlerle ba lant sa layacak
konekt rler bulunmaktad r. zerinde bulunan ye il LED PC
ile sar LED telefonla haberle menin yap ld n ifade
etmektedir. Kontrol kart yard m yla ilk olarak telefondan
gelen veriler de erlendirilerek, arayan ki inin telefon
numaras al n r, haf zadaki telefon numaralar ile
kar la t rma yap l r. E er telefon numaras kay tl ise
bilgisayar n g kayna enerjilendirilerek, bilgisayara
a ma sinyali g nderilir. Ayr ca bilgisayardan gelen IP
bilgisi al narak, telefona SMS g ndermesi i in iletilir.

3. Yaz l m

Yaz l m, IP numaras n alan program, IIS (Internet
Information Server) ve elektrikli cihazlar kontrol edebilmek
i in komut g nderilmesini sa layan Web sayfalar ndan
olu maktad r. ncelikle bilgisayara Windows Xp
Professional CD ile birlikte gelen IIS (internet information
server) veya ba ka server programlardan bir tanesi
kurulur. Daha sonra Modemin port yap land r lmas
ayarlan r. Bir web sitesi haz rlan r. Bu web sitesi iki
sayfadan olu ur. lk sayfa kullan c ad ve ifre sorgulayan
giri sayfas , di er sayfa ise elektrikli cihazlar n kontrol
edilmesini sa layan kontrol sayfas d r. Buradaki sayfalar
Visual Studio ile Asp.Net kullan larak yaz lm t r.
Bilgisayar mikrodenetleyici taraf ndan a ld ktan sonra IP
numaras n almak i in yaz lan program otomatik olarak
al r ve IP numaras n alarak mikro denetleyiciye
g nderir. Bu program 30 saniye aral klar ile 5 defa IP
adresini almaya al r. E er internet ba lant s
sa lanamazsa bu defa IP numaras yerine ?OFFLINE?
g nderilir. Mikro denetleyicide bu durumu telefonla SMS
eklinde arayan ki iye g nderir.
IP numaras n alan kullan c , internet ba lant s olan
herhangi bir bilgisayarda internet Explorer sayfas n n adres
ubu una (www.xxx.com yerine http://IP/konut) SMS ile
gelen IP adresini yazar. Kullan c n n kar s na ekil.6?da
verilen kullan c ad ve ifre soran bir sorgu sayfas gelir.
Kullan c ad ve ifre do ru girildikten sonra kontrol
sayfas na y nlendirilir. ekil.7?de bu sayfa g r lmektedir.
Bu sayfada ?PORT A ? t klanarak ncelikle port a l r,
daha sonra di er komutlar al t r labilir. Port durumundan
portun durumu kontrol edilebilir. Bu sayfadaki elektrikli
cihaz resimlerinin alt nda ? A ? ve ? KAPAT ? butonlar
vard r, bu butonlar kullan larak cihazlar n al mas kontrol
edilir. Ayr ca al ma durumu ekrandan izlenebilir. Daha
sonra ? IKI ? t klanarak k l r.

Bay nd r, R., Bekiro lu, E., Kundako lu, H. ve Y ld r m, S.
ekil 6. Sorgu sayfas .
ekil 7. Kontrol sayfas .
4. Sonu lar
al ma ile kullan c , evinde yer alan ve uzaktan kontrol
etmek istedi i elektrikli ev aletlerini internet zerinden web
sayfas arac l yla kontrol edebilmektedir. Bunun i in
bilgisayar n s rekli a k kalmas gereklili i ortadan
kald r lm ve dolay s yla enerji tasarrufu sa lanm t r.
Statik IP yerine dinamik IP al nm , ekstradan para
demeye gerek kalmam t r. Normal bir internet abonesi
olan herkes bu sistemi kullanabilmektedir. Sistemi sadece
kay tl ki iler ba latm ve sadece sistemi al t ran ki i IP
numaras n bildi inden g venlik seviyesi art r lmaya
al lm t r. IP numaras SMS ile geldi inden, sadece

kullan c bildi i i in bilgisayar korsanlar na kar g venlik
artt r lm t r. Bu ama la arayan ki inin numaras kontrol
edilerek sistem ba lat lmaktad r, telefon numaralar
benzersiz oldu u i in sadece kay tl kullan c lar n sistemi
a mas garantilenmi olur. Bununla birlikte kontrol
sayfas na ula mak i in de kullan c ad ve ifre
gerekti inden g venlidir. Ger ekle tirilen kontrol internet
ortam nda yap ld ndan ger ek zamanda ve mek ndan
ba ms z internet ba lant s olan her yerden
yap labilmektedir. stenildi inde, IP numaras yla birlikte,
rasgele kullan c ad ve ifre retilerek de SMS olarak
g nderilebilmektedir.

Kaynaklar
[1] Erdem, O.A., Akcayol, M.A., Tuna, H., ? nternet
Tabanl Uzaktan G venlik Sistemi Tasar m Ve
Uygulamas ?, E-Journal of New World Sciences
Academy Natural and Applied Sciences, 2, (2),
A0020, 78-86. 2007.
[2] Demirba , ., ? nternet Tabanl PI kontroll Bir Do ru
Ak m Motoru Deney Seti?, G. . M hendislik-Mimarl k
Fak ltesi Dergisi, 22(2), 401-410, 2007.
[3] Sar sakal, M.N., Ayd n, M.A., ?E-Ticaretin Yeni Y z
Mobil Ticaret?, Havac l k ve Uzay Teknolojileri Dergisi,
1(2), 83-90, 2003.
[4] Nilsson, J., ?Real time control systems with delays?,
Ph.D. Thesis, Department of Automatic Control, Lund
Institute Of Technology, 1998.
[5] Bayer, S.E., Ertun , H.M., ?Ak ll Ev Otomasyon
Uygulamalar ?, III.Otomasyon Sempozyumu ve
Sergisi, Pamukkale niversitesi, Denizli, , s. 6-10, 11-
12 Kas m 2005.
[6] Y ld z, M., Karabo a, N., ?Geni letilebilir Ev G venli i
ve Otomasyonu?, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar
M hendisli i 11. Ulusal Kongresi Ve Fuar Bildirileri,
stanbul, Eyl l 2005.
[7] Bekiro lu, E., Daldal, N., “Remote Control of an
Ultrasonic Motor by Using a GSM Mobile Phone”,
Sensors and Actuators A, 120, pp. 536-542, 2005.

Ramazan Bay nd ra*, H seyin Kundako lua* , Suzan Y ld r ma* ve Erdal Bekiro lub
a Gazi niversitesi Teknik E itim Fak ltesi, Ankara, T rkiye,
E-posta: bayindir@gazi.edu.tr , hkundakoglu@gmail.com , suzan.yildirim@gazi.edu.tr
b Abant zzet Baysal niversitesi M hendislik Mimarl k Fak ltesi, Bolu, T rkiye, E-posta: bekiroglu_e@ibu.edu.tr

Posted in Uncategorized.