Koruma R lelerinin Ayar ve nemi nedir

Koruma R lelerinin Ayar ve nemi nedir Sistemlerde en nemli hususlardan biri sistemin kusursuz olarak al mas ve olu abilecek tehlikelerden zarar g rmemesinin sa lanmas d r. Bu ama la sistemde koruma r leleri kullan l r. Bir teknik eleman olarak bu r leleri ok iyi tan mal , r leler hakk nda bilgi […]

Yıldız Üçgen Yol vermede Yıldız Çalışma Süresinin Önemi nedir

Yıldız Üçgen Yol vermede Yıldız Çalışma Süresinin Önemi nedir Büyük güçlü motorlarda yıldız–üçgen yol verme devrelerinde kullanılan zaman röleleri, bobini enerjilendiğinde yıldız bağlantıyı sağlar. Ayarlanan süre sonunda ise kontakları konum değiştirerek motoru yıldız bağlantıdan üçgen bağlantıya geçirir. Bu tip zaman rölelerinde yıldızdan üçgene geçişi sırasında fazlar arası kısa devreyi önlemek için çok kısa bir süre […]

Zaman Rölesi Ayarı

Zaman Rölesi nedir Tanımı Ayarı ve önemi Bobini enerjilendikten veya bobininin enerjisi kesildikten belirli bir süre sonra, kontakları durum (konum) değiştiren rölelere, zaman rölesi adı verilir. Diğer bir tanımlama ile zaman rölesi bir mekanizmayı, bir devreyi ya da bir makineyi ayarlanan bir süre boyunca ya da bir süre sonunda, devreye sokan veya devreden çıkartan otomatik […]

Zaman R lesi Ayar

Zaman R lesi nedir Tan m Ayar ve nemi Bobini enerjilendikten veya bobininin enerjisi kesildikten belirli bir s re sonra, kontaklar durum (konum) de i tiren r lelere, zaman r lesi ad verilir. Di er bir tan mlama ile zaman r lesi bir mekanizmay , bir devreyi ya da bir makineyi ayarlanan bir s re […]

Termik R le Nedir Ayar Nas l Yap l r

Termik R le Nedir Ayar Nas l Yap l r Kumanda sistemlerinde kullan lan termik a r ak m r lelerinin a ma karakteristi i gecikmelidir ve sigortan nkine benzer. K k hata ak mlar nda uzun bir s rede b y k hata ak mlar nda ise ok k sa bir s rede devreyi […]

Panolarda Kablolar Spirallemekin nemi ve Yap l

Panolarda Kablolar Spirallemekin nemi ve Yap l 1. Kablo Spiral e itleri 1.1. Kapal Hortum Spiral Resim 4.4?te g r len kapal hortum spiraller, kullan m en yayg n olan tiplerdendir. Esnek, farkl aplarda bulunu u, toza kar korumas , daha fazla tercih edilmesinin ba l ca sebepleridir.

Kumanda kablolar na , Kabloya Form Vermek Nas ld r

Kumanda kablolar na , Kabloya Form Vermek Nas ld r Kumanda kablolar yumu ak ve ekillendirilmesi zordur. Kanal i inden gittikleri i in ekillendirilmeleri de ok nemli de ildir. Bu y zden klipslerle ya da makaronlarla toplan p ray zerine sabitlenir. Kumanda kablolar cihazlara ba lan rken cihazda sonradan yap lacak yer de i ikli […]

Pano i inde kullan lan Kablolar Kanal ine Yerle tirmek

Pano i inde kullan lan Kablolar Kanal ine Yerle tirmek Pano i inde kullan lan kanallar kablo miktar na g re se ilmi olmal d r. Kanal n k k olmas kablolar n fazla s k mas na ve bunun sonucu olarak s nmalara sebep olur. Kanal fazla b y k olursa pano i inde […]