Voltmetreler nedir tan m yap s ve ba lant emas

Voltmetreler nedir tan m yap s ve ba lant emas
Yap s
Gerilim l erler. Voltmetreler elektrik devrelerinde iki nokta aras ndaki potansiyel
fark (gerilim) l lmesine yarayan l aletleridir. Voltmetreler yap olarak
ampermetrelerin yap s konusunda anlat lan l aletleri yap s nda retilir. Voltmetre bobini
i direnci y ksek olmal d r. Onun i in ince telli ve ok spirli sar l r.


e itleri
e it olarak g n m zde dijital ve anolog olmak zere voltmetreler vard r. Resim
3.8?de anolog voltmetre Resim 3.9?da dijital voltmetreler g r lmektedir. DC ve AC
modelleri vard r. Ayr ca bir fazl ve fazl devrelere g re retimleri vard r.

Resim 3.8: Anolog voltmetre Resim 3.9: Dijital voltmetreler
3.3.3. Devreye Ba lan
Voltmetreler bir gerilim kayna n n 2 ucuna do rudan ba lan r. Yani voltmetreler
elektrik devresine paralel ba lan r. Devrenin u lar aras ndaki U gerilimini volt (V) olarak
g sterir.
Voltmetreler devreye seri olarak ba lanmaz. Ba lan rlarsa voltmetre direnci
b y k oldu undan devre geriliminin b y k b l m voltmetre direnci zerinde
d er. Kalan gerilim de al c lar n normal al ma gerilimlerinden k k
oldu undan al c lar sa l kl al maz.
Voltmetre devreye ba land devrede l me alan ndan daha b y k l mlere
maruz b rak lmamal d r.
DC Anolog voltmetre devreye ba lan rken + ve ? u lar n ba lant s na dikkat
etmek gerekir
.Ters ba lan rsa ibre ters sapmak isteyecek; fakat mekanik
s n rlamadan dolay d nemeyece inden alet bobinleri zarar g recektir.
ekil 3.3?te bir fazl bir devrede voltmetrenin devreye ba lanmas ekil 3.4?te ise
fazl bir devrede fazl voltmetrenin devreye ba lanmas g r lmektedir.

Comments are closed.