Fırçasız DC(FDC) motorun yapısı,

Motor Yapısı Fırçasız DC(FDC) motorun yapısı, AC senkron motoruna benzemektedir. Rotor tarafından sağlanan manyetik alan ile stator tarafından sağlanan manyetik alan aynı frekansta döner. Harddisk, CD sürücüler gibi elektronik aygıtlarda kullanılan FDC motolar, üç fazlıdırlar. Yani statoru 3 ayrı sargıdan oluşmaktadır. Mikroişlemci soğutma fanlarında kullanılan motorlar ise 2 fazlıdır. Stator sargıları çok fazlı AC motorlarda […]

Fırçasız DC Motor

Geleneksel DC motor, kullanım kolaylığı ve özellikleri itibarıyla geniş bir kullanım alanı bulsa da komütatöre ve fırçaya bağımlı oluşu bazı yerlerde kullanımına sınırlama getirmektedir. Fırçaların aşınmaya müsait olması zaman içinde bakımını gerektirmektedir. Böyle bakıma muhtaç bir motorun disket ya da CD sürücü gibi sabit dönme sayısı istenen yerde kullanılırsa, ilerleyen zamanlarda dönme sayısında bir değişiklik […]

Özel Servo Motorlar Nelerdir

Servomotorlar, AC ve DC motorların özel bir hâlidir. Klasik motorlarda hız ve konum kontrolü yapılmak istensin. Hız ve konum bilgilerini sağlayan geribesleme ünitelerinin (encoder, takometre) motor miline haricî olarak bağlanması ve motordan alınan sinyallerin işlenmesi gerekir. Servomotorlarda ise geribesleme üniteleri motor gövdesi ile tümleşiktir. Buna göre servomotorlar hız ve konum kontrolü için gerekli donanımı üzerinde […]

DC SERVOMOTORLAR

Elektrik motorlarının geliştirilmesi günümüz medeniyetinin inşasında en önemli kilometre taşlarından birisidir. Elektriğin sanayide kullanıldığı en önemli alanlardan birisi, elektrik motorlarının tahrikidir. Elektrik enerjisini mekanik enerjiye çeviren elektrik motorları, geçen yıllar içinde tasarımında değişiklik gösterse de çalışma prensibi aynı kalmıştır. Hâlâ alternatif ve doğru akımla çalışmaktadır. Günümüzde otomasyona yönelik uygulamalarda AC ve DC motorların aksine servomotor […]

Radar Yöntemi ile seviye ölçme şekli

Bu yöntem, ultrasonik prensibe oldukça benzer bir metottur. Radar (Bazen mikrodalga olarak da adlandırılır.) yönteminde, kabın üstüne yerleştirilen sensörden aşağı doğru yönlendirilmiş GHz mertebesinde yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalar kullanılır. Gönderilen enerjinin seviyesi ölçülmek istenen sıvı yüzeyinden yansıyan kısmı, sensöre geri döner. Sinyalin gidip gelme süresi (Uçuş süresi olarak da adlandırılır.) seviyenin tespiti için kullanılan büyüklüktür. […]

Ultrasonik Seviye Sensörleri

Ultrasonik seviye sensörleri, seviyenin tespit edilmesinde ses dalgalarını kullanır. Tankın üstüne yerleştirilen transduser içerisindeki piezoelektrik kristal, elektriksek sinyalleri belirli bir frekans ve sabit hızla ortam içerisinde dalgasal olarak hareket eden ses enerjisine dönüştürür. Ses dalgaları yayılır ve eko olarak transdusere geri döner. Cihaz, basitçe dalganın yayılamaya başlamasıyla, yüzeyden yansıyarak geri dönmesi arasında geçen süreyi ölçer. […]

Radyasyon (Nükleer) ile seviye ölçme yöntemi

Kaynaktan sensöre aktarılabilen tanecik sayısı (özellikle gamma izotopu), radyoaktif ışınımın geçtiği ortamın kütlesi ile ters orantılıdır. Dolayısıyla, bu yöntemde kaynak–sensör arasındaki mesafe miktarı doğrudan ölçülüp buradan seviye bulunur. Daha çok yoğunluk ölçümüne uygun olan bir yöntemdir. Seviye ölçümü için ise maliyeti oldukça yüksektir. Dikkat edilmesi gereken bir başka nokta ise seviyesi ölçülmek istenen malzemenin radyoaktif […]

Işıklı (Optik) Beam Breaker ile seviye ölçümü nasıldır

Basit optik anahtarlama kullanılır. Sensördeki ışık miktarının değişimi, seviyenin bu noktada olduğunu belirtir. Bakım (özellikle temizlik) ihtiyacının fazlalığı nedeniyle seviye ölçümlerinde sık kullanılmaz. Referans ışık değişimine (kirliliğe) duyarsız ölçüm de mümkündür ancak maliyeti oldukça yüksektir. Bu ölçüm metodu seviye ölçümünden çok kirlilik ölçümü uygulamalarında daha kullanışlıdır.

Titreşim Probları ile seviye ölçme

Prob, sonunda bulunan piezo-elektrik elemanı kullanarak titreşir. Bu piezo-elektrik eleman belirli bir vibrasyon frekansına set edilmiştir. Probun herhangi bir malzeme ile teması hâlinde, titreşim malzeme tarafından emilir. Vibrasyondaki bu değişim sensör tarafından hissedilir ve röle çıkışına dönüştürülür. Tek çubuklu cihazlar sadece katı malzemelerde kullanılırken çift problu cihazlar hem sıvı hem de katı malzemelerde kullanılabilir. Vibrasyon […]

Mekanik Rotor (Pedallı Seviye Şalteri)

Rotor pedalları, en eski seviye sensörlerinden biridir. Bu sensörler, kullanımı kolay, güvenilir ve her tür kuru yığının (talaş, tahıl, bakliyat vs.) seviye ölçümünde uygulanabilirliği ile göze batar. Bu üniteler temel olarak 3-4 pedala bağlanmış şaftı çeviren küçük bir motordan oluşur. Şaft rahatlıkla dönebiliyorken malzeme ile temas yoktur. Pedallar malzeme ile temas ettiğinde şaft yavaşlar veya […]